Еко Партнерс е обезбедувач на услуги за зајакнување , подобрување, унапредување на капацитетите во екологијата, туризмот и органското произвоство  во Република Северна Македонија.

 Еко Партнерс работи  за зајакнување , вмрежување  на локалните и регионалните капацитети на микро и семејните бизниси, на полето од органското произвоство, екотуризмот, агри туризмот, екологијата и оддржливоста на дестинацијата.