Невладината организација Еко Партнерс е невладина, непартиска и непрофитабилна организација со своја визија и мисија, формирана со слободно здружување на граѓани, заради остварување на заштита и усогласување на своите интереси и уверувања како и остварување на дејности и активности од областа на екологијата, туризмот, органското производство и истражувачка дејност во РМ како активен чинител за развој на регионалната и меѓународната соработка.

1. Стратешки цели

2. Дополнителни цели

3. Фокус

1. Стратешки цели

Развој на туризмот, екологијата и органското производство и истражувачка дејност

            –Стратешка цел бр.1.1

– Јакнење на промоцијата и поддршката на туристичките дестинации

– Промотивни кампањи за туризмот

– Учество на меѓународни конференции и конференции во регионот: ваквите настани ќе се искористат за промоција и воспоставување на потенцијални партнерства со организации во регионот

– Организирање на трибини и дебати со едукативен карактер

– Промовирање на еко туризмот

– Промотивни конференции за туризмот и подигнување на екотуримот во РМ

– Алтернативен туризам, рурален туризам, еколошка храна, стари занаети

– Развивање и водење на апликативни проекти и водење научни студии и истражувања за развој на сите гранки на туризмот

– Едукација на населението за потребата и значењето на туризмот како важна стопанска гранка во Р. Македонија

– Развивање и одржување на врски како и поттикнување и здружување со сродни друштва и сојузи во земјата надвор од нејзе

             Стратешка цел бр. 1.2

– Потикнување на рурален развој и екотуризам во руралните средини

– Анимација и промоција на соработката и иновативноста во руралниот развој

– Проекти за одржливост на рурални заедници

– Подршка на иницијативи за вклучување на руралната жена во општествените   збиднувања

– Поддршка на иницијативи за пристап на локалното население до локалната власт

– Подршка на иницијативи за вклучување на младите од руралните средини во образованието, спортот и рекреацијата

– Поддршка на иницијативите на заедниците за оддржлив развој и јакнење на институциите на локално и регионално ниво

Стратешка цел бр. 1.3

– Анализа и искористување на податоци

– Спроведување на истражувачки активности, прашалници, анализа на добиените резултати и приказ на состојбите

– Изработка на развојни планови

– Подготовка на предлог проекти и еколошки програми

– Изработка на предлог проекти за екологија

– Заштита на природата и животната средина

– Заштита на околината

– Зелена економија и зелени работни места

            – Кампањи за подигање на јавна свест

– Екологија

– Собирање и селектирање на отпад во рурални средини

– Менаџмент на отпадоци, нивно селектирање

– Заштита на природни еколошки системи, промоција и уредување

– Пронаоѓање на нови извори и користење на алтернативна енергија

Стратешка цел бр. 1.4

– Промоција на современи методи на производство и пакување на земјоделски продукти

– Брендирање и маркетинг  на производи

– Органска храна и нејзино производство и сертификација

– Планирање на производство

2. Дополнителни цели

2.1 Институционално зајакнување на НВО Еко Пртнерс – преку дополнителни обуки и професионализација на својот персонал и членство како и преку јасна и секторска дефинираност на областите на делување

2.1.1 Овозможување на дополнителни услови за професионализација и стручно оспособување

2. 1.2 Надворешна ревизија

2.1.3 Квартални состаноци

2.1.4 Ревизија на постојните документи за внатрешно и надворешно управување

2.2 Интензивирање на соработката со сите институции и информирање и пошироко вклучување на јавноста во креирањето и донесувањето на одлуки и зајакнување на НВО секторот

3. Фокус

3.1 Интезивирање на соработка со сродни организации и иницирање на заеднички регионални настани и средби заради споделување на добри практики и позитивни искуства, но и заедничка реализација на проекти. Особено ќе биде воспоставена поблиска соработка со организациите со слична цел и размена на контакти и искуства од учества на меѓународни конференции и студиски посети.