Тимот на Eко Партнерс е мешан, составен од меѓународни и од домашни професионалци кои имаат повеkегодишно искуство во граѓанското организирање. Покрај постоечките, за потребите на програмата се ангажираат и други домашни или меѓународни експерти.

Тим-

 Дејан Арсов

Андријана Богданоска

Марио Богданоски